Skip to yearly menu bar Skip to main content


(10 events)   Timezone:  
Show all
Toggle Poster Visibility
Oral
Tue Jun 11 02:00 PM -- 02:20 PM (PDT) @ Hall A
Self-Attention Generative Adversarial Networks
Han Zhang · Ian Goodfellow · Dimitris Metaxas · Augustus Odena
[ Video
Oral
Tue Jun 11 02:20 PM -- 02:25 PM (PDT) @ Hall A
Multivariate-Information Adversarial Ensemble for Scalable Joint Distribution Matching
Ziliang Chen · ZHANFU YANG · Xiaoxi Wang · Xiaodan Liang · xiaopeng yan · Guanbin Li · Liang Lin
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 02:25 PM -- 02:30 PM (PDT) @ Hall A
High-Fidelity Image Generation With Fewer Labels
Mario Lucic · Michael Tschannen · Marvin Ritter · Xiaohua Zhai · Olivier Bachem · Sylvain Gelly
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 02:30 PM -- 02:35 PM (PDT) @ Hall A
Revisiting precision recall definition for generative modeling
Loic Simon · Ryan Webster · Julien Rabin
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 02:35 PM -- 02:40 PM (PDT) @ Hall A
Wasserstein of Wasserstein Loss for Learning Generative Models
Yonatan Dukler · Wuchen Li · Alex Lin · Guido Montufar
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 02:40 PM -- 03:00 PM (PDT) @ Hall A
Flat Metric Minimization with Applications in Generative Modeling
Thomas Möllenhoff · Daniel Cremers
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 03:00 PM -- 03:05 PM (PDT) @ Hall A
Entropic GANs meet VAEs: A Statistical Approach to Compute Sample Likelihoods in GANs
Yogesh Balaji · Hamed Hassani · Rama Chellappa · Soheil Feizi
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 03:05 PM -- 03:10 PM (PDT) @ Hall A
Non-Parametric Priors For Generative Adversarial Networks
Rajhans Singh · Pavan Turaga · Suren Jayasuriya · Ravi Garg · Martin Braun
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 03:10 PM -- 03:15 PM (PDT) @ Hall A
Lipschitz Generative Adversarial Nets
Zhiming Zhou · Jiadong Liang · Yuxuan Song · Lantao Yu · Hongwei Wang · Weinan Zhang · Yong Yu · Zhihua Zhang
[ Slides [ Video
Oral
Tue Jun 11 03:15 PM -- 03:20 PM (PDT) @ Hall A
HexaGAN: Generative Adversarial Nets for Real World Classification
Uiwon Hwang · Dahuin Jung · Sungroh Yoon
[ Slides [ Video