4   Show all »
Toggle Poster Visibility
Oral
Thu Jul 12th 02:30 -- 02:50 PM @ A9
Alternating Randomized Block Coordinate Descent
Jelena Diakonikolas · Orecchia Lorenzo
Oral
Thu Jul 12th 02:50 -- 03:10 PM @ A9
Randomized Block Cubic Newton Method
Nikita Doikov · Peter Richtarik
Oral
Thu Jul 12th 03:10 -- 03:20 PM @ A9
Accelerating Greedy Coordinate Descent Methods
Haihao Lu · Robert Freund · Vahab Mirrokni
Oral
Thu Jul 12th 03:20 -- 03:30 PM @ A9
On Acceleration with Noise-Corrupted Gradients
Michael Cohen · Jelena Diakonikolas · Orecchia Lorenzo