5   Show all »
Toggle Poster Visibility
Oral
Wed Jul 11th 11:00 -- 11:20 AM @ K1 + K2
Learning to Explain: An Information-Theoretic Perspective on Model Interpretation
Jianbo Chen · Le Song · Martin Wainwright · Michael Jordan
Oral
Wed Jul 11th 11:20 -- 11:30 AM @ K1 + K2
Nonoverlap-Promoting Variable Selection
Pengtao Xie · Hongbao Zhang · Yichen Zhu · Eric Xing
Oral
Wed Jul 11th 11:30 -- 11:40 AM @ K1 + K2
MSplit LBI: Realizing Feature Selection and Dense Estimation Simultaneously in Few-shot and Zero-shot Learning
Bo Zhao · Xinwei Sun · Yanwei Fu · Yuan Yao · Yizhou Wang
Oral
Wed Jul 11th 11:40 -- 11:50 AM @ K1 + K2
Black Box FDR
Wesley Tansey · Yixin Wang · David Blei · Raul Rabadan
Oral
Wed Jul 11th 11:50 AM -- 12:00 PM @ K1 + K2
Variable Selection via Penalized Neural Network: a Drop-Out-One Loss Approach
Mao Ye · Yan Sun