Search All 2022 Events
 

367 Results

<<   <   Page 1 of 31   >   >>
Spotlight
Thu 11:40 EAT-C: Environment-Adversarial sub-Task Curriculum for Efficient Reinforcement Learning
Shuang Ao · Tianyi Zhou · Jing Jiang · Guodong Long · Xuan Song · Chengqi Zhang
Spotlight
Thu 8:00 Pessimistic Q-Learning for Offline Reinforcement Learning: Towards Optimal Sample Complexity
Laixi Shi · Gen Li · Yuting Wei · Yuxin Chen · Yuejie Chi
Poster
Thu 15:00 EAT-C: Environment-Adversarial sub-Task Curriculum for Efficient Reinforcement Learning
Shuang Ao · Tianyi Zhou · Jing Jiang · Guodong Long · Xuan Song · Chengqi Zhang
Spotlight
Wed 10:25 Cascaded Gaps: Towards Logarithmic Regret for Risk-Sensitive Reinforcement Learning
Yingjie Fei · Ruitu Xu
Spotlight
Thu 8:45 Branching Reinforcement Learning
Yihan Du · Wei Chen
Spotlight
Thu 11:55 On the Role of Discount Factor in Offline Reinforcement Learning
Hao Hu · yiqin yang · Qianchuan Zhao · Chongjie Zhang
Poster
Thu 15:00 Pessimistic Q-Learning for Offline Reinforcement Learning: Towards Optimal Sample Complexity
Laixi Shi · Gen Li · Yuting Wei · Yuxin Chen · Yuejie Chi
Poster
Wed 15:30 Cascaded Gaps: Towards Logarithmic Regret for Risk-Sensitive Reinforcement Learning
Yingjie Fei · Ruitu Xu
Spotlight
Thu 10:55 A Simple Reward-free Approach to Constrained Reinforcement Learning
Sobhan Miryoosefi · Chi Jin
Spotlight
Wed 14:25 Leveraging Approximate Symbolic Models for Reinforcement Learning via Skill Diversity
Lin Guan · Sarath Sreedharan · Subbarao Kambhampati
Poster
Thu 15:00 Branching Reinforcement Learning
Yihan Du · Wei Chen
Poster
Thu 15:00 On the Role of Discount Factor in Offline Reinforcement Learning
Hao Hu · yiqin yang · Qianchuan Zhao · Chongjie Zhang