Search All 2022 Events
 

356 Results

<<   <   Page 1 of 30   >   >>
Spotlight
Thu 11:45 Transformers are Meta-Reinforcement Learners
Luckeciano Melo
Poster
Thu 15:00 Transformers are Meta-Reinforcement Learners
Luckeciano Melo
Spotlight
Thu 11:00 Robust Task Representations for Offline Meta-Reinforcement Learning via Contrastive Learning
Haoqi Yuan · Zongqing Lu
Spotlight
Thu 11:50 Koopman Q-learning: Offline Reinforcement Learning via Symmetries of Dynamics
Matthias Weissenbacher · Samrath Sinha · Animesh Garg · Yoshinobu Kawahara
Poster
Thu 15:00 Robust Task Representations for Offline Meta-Reinforcement Learning via Contrastive Learning
Haoqi Yuan · Zongqing Lu
Poster
Thu 15:00 Koopman Q-learning: Offline Reinforcement Learning via Symmetries of Dynamics
Matthias Weissenbacher · Samrath Sinha · Animesh Garg · Yoshinobu Kawahara
Spotlight
Thu 8:00 Pessimistic Q-Learning for Offline Reinforcement Learning: Towards Optimal Sample Complexity
Laixi Shi · Gen Li · Yuting Wei · Yuxin Chen · Yuejie Chi
Poster
Thu 15:00 Pessimistic Q-Learning for Offline Reinforcement Learning: Towards Optimal Sample Complexity
Laixi Shi · Gen Li · Yuting Wei · Yuxin Chen · Yuejie Chi
Oral Session
Thu 10:30 Reinforcement Learning
Spotlight Session
Tue 7:30 Reinforcement Learning
Spotlight Session
Wed 13:30 Reinforcement Learning
Oral Session
Tue 10:30 Reinforcement Learning: Deep/Batch/Offline