Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 7   >   >>
Spotlight Session
Tue 13:15 RL: Multi-agent
Spotlight
Thu 13:50 Policy Diagnosis via Measuring Role Diversity in Cooperative Multi-agent RL
Siyi Hu · Chuanlong Xie · Xiaodan Liang · Xiaojun Chang
Poster
Thu 15:00 Policy Diagnosis via Measuring Role Diversity in Cooperative Multi-agent RL
Siyi Hu · Chuanlong Xie · Xiaodan Liang · Xiaojun Chang
Spotlight
Tue 14:30 Welfare Maximization in Competitive Equilibrium: Reinforcement Learning for Markov Exchange Economy
ZHIHAN LIU · Lu Miao · Zhaoran Wang · Michael Jordan · Zhuoran Yang
Spotlight
Wed 11:10 MASER: Multi-Agent Reinforcement Learning with Subgoals Generated from Experience Replay Buffer
JEON JEEWON · WOOJUN KIM · Whiyoung Jung · Youngchul Sung
Spotlight
Tue 13:40 Revisiting Some Common Practices in Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning
Wei Fu · Chao Yu · Zelai Xu · Jiaqi Yang · Yi Wu
Spotlight
Tue 14:25 Deconfounded Value Decomposition for Multi-Agent Reinforcement Learning
Jiahui Li · Kun Kuang · Baoxiang Wang · Furui Liu · Long Chen · Changjie Fan · Fei Wu · Jun Xiao
Spotlight
Wed 13:30 Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning
Lipeng Wan · Zeyang Liu · Xingyu Chen · Xuguang Lan · Nanning Zheng
Poster
Tue 15:30 Welfare Maximization in Competitive Equilibrium: Reinforcement Learning for Markov Exchange Economy
ZHIHAN LIU · Lu Miao · Zhaoran Wang · Michael Jordan · Zhuoran Yang
Spotlight
Tue 13:20 Pessimism meets VCG: Learning Dynamic Mechanism Design via Offline Reinforcement Learning
Boxiang Lyu · Zhaoran Wang · Mladen Kolar · Zhuoran Yang
Poster
Wed 15:30 MASER: Multi-Agent Reinforcement Learning with Subgoals Generated from Experience Replay Buffer
JEON JEEWON · WOOJUN KIM · Whiyoung Jung · Youngchul Sung
Spotlight
Tue 13:30 Disentangling Sources of Risk for Distributional Multi-Agent Reinforcement Learning
Kyunghwan Son · Junsu Kim · Sungsoo Ahn · Roben Delos Reyes · Yung Yi · Jinwoo Shin