Search All 2022 Events
 

Results

<<   <   Page 1 of 10   >   >>
Spotlight
Thu 13:20 Virtual Homogeneity Learning: Defending against Data Heterogeneity in Federated Learning
Zhenheng Tang · Yonggang Zhang · Shaohuai Shi · Xin He · Bo Han · Xiaowen Chu
Poster
Thu 15:00 Virtual Homogeneity Learning: Defending against Data Heterogeneity in Federated Learning
Zhenheng Tang · Yonggang Zhang · Shaohuai Shi · Xin He · Bo Han · Xiaowen Chu
Spotlight
Wed 14:40 TSPipe: Learn from Teacher Faster with Pipelines
Hwijoon Lim · Yechan Kim · Sukmin Yun · Jinwoo Shin · Dongsu Han
Spotlight
Thu 12:55 ASAP.SGD: Instance-based Adaptiveness to Staleness in Asynchronous SGD
Karl Bäckström · Marina Papatriantafilou · Philippas Tsigas
Spotlight
Wed 10:20 DisPFL: Towards Communication-Efficient Personalized Federated Learning via Decentralized Sparse Training
Rong Dai · Li Shen · Fengxiang He · Xinmei Tian · Dacheng Tao
Poster
Wed 15:30 TSPipe: Learn from Teacher Faster with Pipelines
Hwijoon Lim · Yechan Kim · Sukmin Yun · Jinwoo Shin · Dongsu Han
Spotlight
Thu 12:55 Communication-efficient Distributed Learning for Large Batch Optimization
Rui Liu · Barzan Mozafari
Spotlight
Thu 12:45 Resilient and Communication Efficient Learning for Heterogeneous Federated Systems
Zhuangdi Zhu · Junyuan Hong · Steve Drew · Jiayu Zhou
Spotlight
Wed 10:15 DAdaQuant: Doubly-adaptive quantization for communication-efficient Federated Learning
Robert Hönig · Yiren Zhao · Robert Mullins
Spotlight
Tue 7:45 A Difference Standardization Method for Mutual Transfer Learning
Haoqing Xu · Meng Wang · Beilun Wang
Poster
Thu 15:00 ASAP.SGD: Instance-based Adaptiveness to Staleness in Asynchronous SGD
Karl Bäckström · Marina Papatriantafilou · Philippas Tsigas
Poster
Thu 15:00 Communication-efficient Distributed Learning for Large Batch Optimization
Rui Liu · Barzan Mozafari