Search All 2022 Events
 

400 Results

<<   <   Page 1 of 34   >   >>
Spotlight
Thu 12:35 Rich Feature Construction for the Optimization-Generalization Dilemma
Jianyu Zhang · David Lopez-Paz · Léon Bottou
Poster
Thu 15:00 Rich Feature Construction for the Optimization-Generalization Dilemma
Jianyu Zhang · David Lopez-Paz · Léon Bottou
Spotlight
Thu 11:05 NOMU: Neural Optimization-based Model Uncertainty
Jakob Heiss · Jakob Weissteiner · Hanna Wutte · Sven Seuken · Josef Teichmann
Poster
Thu 15:00 NOMU: Neural Optimization-based Model Uncertainty
Jakob Heiss · Jakob Weissteiner · Hanna Wutte · Sven Seuken · Josef Teichmann
Poster
Tue 15:30 Probabilistic Bilevel Coreset Selection
Xiao Zhou · Renjie Pi · Weizhong Zhang · Yong LIN · Zonghao Chen · Tong Zhang
Spotlight
Tue 11:40 Probabilistic Bilevel Coreset Selection
Xiao Zhou · Renjie Pi · Weizhong Zhang · Yong LIN · Zonghao Chen · Tong Zhang
Spotlight
Tue 11:35 Deep and Flexible Graph Neural Architecture Search
Wentao Zhang · Zheyu Lin · Yu Shen · Yang Li · Zhi Yang · Bin Cui
Poster
Tue 15:30 Deep and Flexible Graph Neural Architecture Search
Wentao Zhang · Zheyu Lin · Yu Shen · Yang Li · Zhi Yang · Bin Cui
Poster
Thu 15:00 Subspace Learning for Effective Meta-Learning
Weisen JIANG · James Kwok · Yu Zhang
Poster
Wed 15:30 Revisiting and Advancing Fast Adversarial Training Through The Lens of Bi-Level Optimization
Yihua Zhang · Guanhua Zhang · Prashant Khanduri · Mingyi Hong · Shiyu Chang · Sijia Liu
Spotlight
Tue 8:35 Model Agnostic Sample Reweighting for Out-of-Distribution Learning
Xiao Zhou · Yong LIN · Renjie Pi · Weizhong Zhang · Renzhe Xu · Peng Cui · Tong Zhang
Poster
Tue 15:30 Model Agnostic Sample Reweighting for Out-of-Distribution Learning
Xiao Zhou · Yong LIN · Renjie Pi · Weizhong Zhang · Renzhe Xu · Peng Cui · Tong Zhang