Search All 2022 Events
 

230 Results

<<   <   Page 1 of 20   >   >>
Spotlight Session
Wed 10:15 DL: Robustness
Spotlight Session
Wed 10:15 DL: Robustness
Poster
Wed 15:30 Robustness Verification for Contrastive Learning
Zekai Wang · Weiwei Liu
Oral
Wed 10:50 Robustness Verification for Contrastive Learning
Zekai Wang · Weiwei Liu
Spotlight
Tue 14:15 Removing Batch Normalization Boosts Adversarial Training
Haotao Wang · Aston Zhang · Shuai Zheng · Xingjian Shi · Mu Li · Zhangyang “Atlas” Wang
Spotlight
Tue 14:05 Describing Differences between Text Distributions with Natural Language
Ruiqi Zhong · Charlie Snell · Dan Klein · Jacob Steinhardt
Spotlight
Tue 8:40 Demystifying the Adversarial Robustness of Random Transformation Defenses
Chawin Sitawarin · Zachary Golan-Strieb · David Wagner
Spotlight
Wed 11:30 Certified Adversarial Robustness Under the Bounded Support Set
Yiwen Kou · Qinyuan Zheng · Yisen Wang
Poster
Tue 15:30 Removing Batch Normalization Boosts Adversarial Training
Haotao Wang · Aston Zhang · Shuai Zheng · Xingjian Shi · Mu Li · Zhangyang “Atlas” Wang
Spotlight
Tue 8:50 TPC: Transformation-Specific Smoothing for Point Cloud Models
Wenda Chu · Linyi Li · Bo Li
Poster
Tue 15:30 Describing Differences between Text Distributions with Natural Language
Ruiqi Zhong · Charlie Snell · Dan Klein · Jacob Steinhardt
Poster
Wed 15:30 Certified Adversarial Robustness Under the Bounded Support Set
Yiwen Kou · Qinyuan Zheng · Yisen Wang