Timezone: »

 
Opening Remark
Dinghuai Zhang · Yuanqi Du · Chenlin Meng · Shawn Tan · Yingzhen Li · Max Welling · Yoshua Bengio

Fri Jul 28 12:00 PM -- 12:10 PM (PDT) @

Author Information

Dinghuai Zhang (Mila)
Yuanqi Du (Cornell University)
Chenlin Meng (Stanford University)
Shawn Tan (University of Montreal)
Yingzhen Li (Imperial College London)
Max Welling (University of Amsterdam & Qualcomm)
Yoshua Bengio (Mila - Quebec AI Institute)

More from the Same Authors