Timezone: »

 
Local Adaptivity in Federated Learning: Convergence and Consistency
Jianyu Wang · Zheng Xu · Luyang Liu

Author Information

Jianyu Wang (Carnegie Mellon University)
Zheng Xu (Google Research)
Luyang Liu (Google Research)

More from the Same Authors