Timezone: »

 
Spotlight
Zhiwei (Tony) Qin · Xianyuan Zhan · Meng Qi · Ruihan Yang · Philip Ball · Hamsa Bastani · Yao Liu · Xiuwen Wang · Haoran Xu · Tony Z. Zhao · Lili Chen · Aviral Kumar

Fri Jul 23 04:00 PM -- 05:00 PM (PDT) @

Author Information

Zhiwei (Tony) Qin (Didi Research America)
Xianyuan Zhan (Tsinghua University)
Meng Qi (University of California, Berkeley)
Ruihan Yang (UC San Diego)
Philip Ball (University of Oxford)
Hamsa Bastani (Wharton)
Yao Liu (Stanford University)
Xiuwen Wang (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)
Haoran Xu (Xidian University)
Tony Z. Zhao (UC Berkeley)
Lili Chen (UC Berkeley)
Aviral Kumar (UC Berkeley)

More from the Same Authors