Timezone: »

 
Opening Remark
Shanghang Zhang · Shiji Zhou

Sat Jul 24 04:15 AM -- 04:30 AM (PDT) @

Author Information

Shanghang Zhang (UC Berkeley)
Shiji Zhou (Tsinghua University)

More from the Same Authors

  • 2021 Workshop: Self-Supervised Learning for Reasoning and Perception »
    Pengtao Xie · Shanghang Zhang · Ishan Misra · Pulkit Agrawal · Katerina Fragkiadaki · Ruisi Zhang · Tassilo Klein · Asli Celikyilmaz · Mihaela van der Schaar · Eric Xing
  • 2021 : Poster »
    Shiji Zhou · Nastaran Okati · Wichinpong Sinchaisri · Kim de Bie · Ana Lucic · Mina Khan · Ishaan Shah · JINGHUI LU · Andreas Kirsch · Julius Frost · Ze Gong · Gokul Swamy · Ah Young Kim · Ahmed Baruwa · Ranganath Krishnan
  • 2021 Workshop: ICML Workshop on Human in the Loop Learning (HILL) »
    Trevor Darrell · Xin Wang · Li Erran Li · Fisher Yu · Zeynep Akata · Wenwu Zhu · Pradeep Ravikumar · Shiji Zhou · Shanghang Zhang · Kalesha Bullard