Timezone: »

 
RL + Operations Research Panel
Jim Dai · Fei Fang · Shie Mannor · Yuandong Tian · Zhiwei (Tony) Qin · Zongqing Lu

Fri Jul 23 07:00 PM -- 08:00 PM (PDT) @

Panelists: Jim Dai (Cornell/CUHK), Fei Fang (CMU), Shie Mannor (Technion & Nvidia Research), Yuandong Tian (Facebook AI Research)

Co-Chairs: Zhiwei (Tony) Qin (Didi) and Zongqing Lu (PKU) (Moderator)

Author Information

Jim Dai (Cornell University)
Fei Fang (Carnegie Mellon University)
Shie Mannor (Technion)
Yuandong Tian (Facebook AI Research)
Zhiwei (Tony) Qin (Didi Research America)
Zongqing Lu (Peking University)

More from the Same Authors