Timezone: »

 
Discussion Panel #1
Hang Su · Matthias Hein · Liwei Wang · Sven Gowal · Jan Hendrik Metzen · Henry Liu · Yisen Wang

Author Information

Hang Su (Tsinghua University)
Matthias Hein (University of Tübingen)
Liwei Wang (Peking University)
Sven Gowal (DeepMind)
Jan Hendrik Metzen (Bosch Center for Artificial Intelligence)
Henry Liu (U. of Michigan)
Yisen Wang (Peking University)

More from the Same Authors